Kajian Kuantitatif Pelapukan Pedokimia(CA)

Pelapukan pedokimia merupakan proses hancuran iklim dengan terbentuknya solum tanah sebagai hasil akhir. Pelapukan kimia ini terjadi dari horizon C menjadi horizon A atau dari horizon A menjadi horison B. Pada penelitian ini, yang diteliti adalah pelapukan pedokimia yang terjadi dari horizon C menjadi horizon A.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kuantitatif pelapukan pedokimia pada tanah berbahan Induk Tuff Dasit di Desa Lingga lulu. Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Metode penelitian ini terdiri dari analisis tanah meliputi survai dan analisa laboratorium terhadap beberapa senyawa penting sebagai penyusun utama mineral di dalam tanah serta analisis kerapatan jenis. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa warna tanah berubah dari horizon C yang berwarna coklat gelap kekuningan menjadi berwama hitam kelabu pada horizon A. Struktur tanah kasar pada horison C dan remah pada horizon A. Konsistensi tanah teguh pada horizon C dan gembur pada horizon A. Bulk Density pada horizon C sebesar 1,20 g/cm3 dan 0,74 g/cm3 pada horizon A .Kedalaman solum mencapai 105 cm. Horison-horison tanah yang terdapat pada pedon adalah Ap, BW1, BW2 dan C. Bobot terberat terdapat pada senyawa SiO2 baik pada horizon C dan A. sementara bobot teringan terdapat pada senyawa Mn2O3 pada horizon C dan senyawa Fe2O3 pada horizon A. Dari basil analisa total senyawa dari horizon C menjadi horizon A diperoleh beberapa senyawa yang mengalami penurunan bobot, akan tetapi ada juga yang mengalami pertambahan bobot seperti pada senyawa Mn2O3 dan P2O5. Namun secara keseluruhan, penurunan. bobot yang terjadi pada profil tanah dari horizon C ke horizon A adalah sebesar 15840,56 g atau berkisar 52,91%. Reaksi pelapukan pedokimia yang terjadi adalah reaksi oksidasi-reduksi dan pemindahan K dari mika.

Iklan

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal atau menempati suatu wilayah atau negara.Dengan demikian penduduk merupakan komponen penting dari suatu negara,Karena penduduk merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan penbangunan.Tanpa ada penduduk suatu negara tidak dapat melaksanakan pembangunan,karena penduduk adalah objek sekaligus subjek pembangunan.

Masalah kependudukan yang umum di hadapi oleh negara indonesia dan dan negara-negara tetangga adalah jumlah penduduk yang besar,pertumbuhan penduduk yang tinggi,kepadatan penduduk yang tinggi,persebaran penduduk yang tinggi,serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kwalitas penduduk seperti tingkat pendidikan,tingkat kesehatan,dan tingkat per padatan penduduk yang masih rendah.

KECINTAAN BERDAKWAH KAUM MUHAJIRIN TERHADAP KAUM ANSAR UNTUK KEMAKMURAN ISLAM

Setelah ke enam orang yang di baiat tadi kembali ke madinah dan menyiarkan islam,nama nabi muhammad semakin terkenal dan harum di madinah.Masyarakat berduyun-duyun mengikuti ajaran islam.Pada musim haji,ada 12 orang islam madinah yang berniat berhaji ke mekah  sekaligus bertemu nabi.Sesampai nya mereka di mekah mereka bertemu dengan nabi dan sahabat di pinggiran mekah tepatnya di desa aqabah.Mereka menyatakan akan setia ke pada perintah nabi.Maka nabi bersedia membaiat mereka.Kejadian ini di sebut baiat aqabah al’ula (baiat aqabah pertama).baiat tersebut terdiri dari 10 aturan perilaku islam yang harus di amalkan.Kemudian mereka kembali ke madinah untuk menyiarkan/menyebarkan agama islam.

LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita atau segala hal yang ada di sekeliling mahluk hidup yang memengaruhi kehidupan.Dengan demikian lingkungan hidupterdiri atas tiga lingkungan yaitu sebagai yang berikut ini:

-Lingkungan fisik yaitu lingkungan di luar makluk hidup yang meliputi semua benda mati yang berada di sekitar manusia.Misalnya : batu,tanah dan udara.

-Lingkungan biologis, yaitu lingkungan di sekitar manusia yang terdiri atas benda-benda hidup yang meliputi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan.

-Lingkungan sosial,yaitu lingkungan antara manusia yang terdiri atas orang – orang secara individu(sendiri-sendiri)maupun kelompok.itu di sebut lingkungan sosial.

TSUNAMI

Taukah kalian apa tsunami itu?Tsunami berasal dari bahasa jepang “tsu” yang berarti pelabuhan,dan “nami” berarti gelombang.Dengan demikian bahasa tsunami dapat di artikan sebagai gelombang pasang laut yang besar di pelabuhan.Adapun pengertian tsunami secara umum adalah gelombang bersifat tiba-tiba dari dasar laut.Gangguan tersebut dapat berupa gempa bumi tektonik,Letusan gunung api,dan longsoran tanah yang terjadi di dasar laut.

Di indonesia,sebagian besar gejala alam tsunami terjadi terjadi karena adanya gempa bumi di dasar laut.

BATERAI DAN AKI

Baterai dan aki merupakan contoh energi listrik.Energi yang di hasilkan oleh baterai dan aki berasal dari energi kimia.Di dalam baterai terdapat batang karbon yang di kelilingi serbuk berwarna hitam.Serbuk tersebut merupakan bahan kimia penghantar listrik yang sangat baik sekali.Bahan kimia penghantar listrik di sebut elektrolit.

batang karbon dan serbuk di bungkus seng.Pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif baterai.Sementara itu batang karbon berfungsi sebagai kutub positif.Baterai di sebut juga elemen kering.

Sementara itu aki di sebut elemen basah.Di dalam aki terdapat larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit.Seperti pada baterai, positif aki berupa pelat timbal peroksida, sedangkan kutub negatifnya adalah pelat timbal.Kedua pelat tersebut bereaksi kimia dengan larutan asam sulfat.Reaksi kimia tersebut menghasilkan energi listrik.Listrik yang di hasilkan aki lebih besar dari pada energi yang di hasilkan oleh baterai.Aki dapat juga di gunakan untuk kendaraan contohnya: mobil dan motor.

PENGALAMAM NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Kalian tentu telah mengetahui nilai-nilai juang dalam perumusan pancasila.Kalian telah memahami jerih payah para tokoh dalam merumuskan pancasila sebagai dasar negara.Dalam sejarah bangsa indonesia,pancasila juga telah terbukti ke tangguhannya.Pancasila mampu mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa.Kalian tentu harus bangga memiliki dasar negara yang kokoh dan sangat-sangatkuat.Tetapi,cukupkah kita berbangga hati dengan memiliki dasar negara pancasila?tentu tidak,bukan?kita harus melakukan sesuatuitu lebih dari skandar rasa bangga.Kita harus dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupah sehari-hari ya.Jadi kita harus menerapkan pancasila.

 

Previous Older Entries